Universität Duisburg-Essen
 banner 2
banneroben

Reaktive Strömungen - Reaktionstechnik - Risikoabschätzungen

Prof. Dr. Axel Schönbucher
Lehrstuhl für Technische Chemie I
Universität Duisburg-Essen
Universitätsstr. 5-7
45141 Essen
Tel: 0201 183-3807
axel.schoenbucher@uni-due.de

flamme
Poolflammen (Di-tert-butyl peroxid und n-Pentan) mit CFD-Gitter

Letzte Änderung: 20.11.2012
© Universität Duisburg-Essen - Kontakt: Stefan Schälike