Mitgliedschaften

Mitgliedschaften

 

MITGLIEDSCHAFTEN IN WISSENSCHAFTLICHEN VEREINIGUNGEN
 

  •     Arbeitsgruppe Empirische Pädagogische Forschung (AEPF)
  •     Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)
  •     European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI)
  •     International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP)