9. Põhja- ja Baltimaade germanistikakonverents (Bergen, 14.-16. juuni 2012)

Süntaktilised konstruktsioonid eesti ja saksa keeles ja nende leksikograafiline kirjeldamine võõrkeeleõppes

Anne Arold, Tartu Ülikool

Ettekandes tutvustatakse mõningaid probleeme, mis kerkisid esile seoses kahe uurimisprojektiga. Saksa-eesti valentsisõnastiku esmaversiooni testimine ja korpuspõhise konstruktsioonisõnastiku kollektiivne väljatöötamine e-õppe keskkonnas Moodle ning järgnev tagasiside kursustel osalenud üliõpilastelt on näidanud, et keeleõppes on vajalikud nii sõnaraamatutest leitavad etteantud juhised sõnade kasutusvõimaluste kohta kui ka oskus neid juhiseid ise autentsetest tekstidest leitavale materjalile tuginedes tuletada ja põhjendada.


Konstruktsioonisõnastik – keeleõppe tugi ja tulemus
Anne Arold (Tartu Ülikool)

Ettekandes tutvustatakse kahte leksikograafilist projekti, mille ühisosaks on süntaktiliste struktuuride kirjeldamine, erinevus seisneb aga sihiseades. Kui saksa-eesti verbisõnaraamat toetab valentsiga seotud reeglite omandamist, lähtudes formuleeritud lausemudelitest ja illustreerivatest näitelausetest kahes keeles, siis korpuspõhine kollaboratiivne konstruktsioonisõnastik KoGloss võimaldab vastassuunalist õppeprotsessi, nimelt korpusest leitud valdkonnaspetsiifiliste konstruktsioonide analüüsi ja leksikograafilist kirjeldamist e-õppe keskkonnas. 

Präsentation

Ettekanne lingvistikakollokviumil Essenis

7. juunil 2011. aastal esitlesid Ulrike Haß ja Vaiva Žeimantiené projekti KoGloss lingvistikakollokviumil Essenis. Rohkem teavet leiate järgmisest PDF-dokumendist:

vortrag_kogloss_2011-06-07.pdf

Artikkel KoGloss-i kohta Vilniuse Ülikooli ajalehes

Dr. Eglė Kontutytė tutvustab oma artiklis projekti eesmärke ja sisu. Artikkel ilmus Vilniuse Ülikooli ajalehes "Universitas Vilnensis" ning on 24. veebruarist 2011 loetav ka ülikooli kodulehelt. 

Saksakeelne kokkuvõte.pdf

Algne artikkel

Duisburg-Esseni Ülikooli pressiteade

Artikli juurde