Ko[Gloss] õppetöös

Tartu Ülikool/Eesti
Talvesemester 2011/2012

Kursus: FLGR.01.233 Leksikoloogia ja leksikograafia

Vorm: Loeng / seminar / iseseisev töö
Õppejõud: Enn Veldi, Anne Arold 
Aeg: 2011/2012 sügissemester K 8:00 bis 10:00
Osalejad: 44 germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi magistriõppe üliõpilast (keele- ja kirjandusteadus, tõlkeõpetus).

Sisu:  Kursuse keskmes oli  grammatilise informatsiooni (sõnaliigid, fleksioon, rektsioon, valents) kajastamine ning pragmaatiliste märgendite esitamine sõnaraamatutes. Teoreetilisele sissejuhatusele järgnes praktiline töö eestikeelsete majandustekstide korpusega, mille analüüsimisel kasutati konkordantsiprogrammi AntConc. E-õppe keskkonnas Moodle koostasid üliõpilased iseseisvalt sõnastiku kirjeid korpuses sagedamini esinevate konstruktsioonide kohta ja ning toimetasid neid, toetudes vastastikustele kommentaaridele. 

Duisburg-Esseni Ülikool
Talvesemester 2011/2012

Aine nimetus: Majanduskeel. Analüüs ja dokumenteerimine

Õppetöö vorm: seminar
Õppejõud: prof. dr. Ulrike Haß 
Toimumine: neljapäev 10.00 kuni 12.00

Sisu: "Seminari raames õpetatakse projektis esitatud oskusi. Osalejad õpivad mistahes erialakeele eripärasid majanduskeele näitel uurima, hindama ja digitaalsesse keelevaramusse (muuhulgas õpieesmärkidel) dokumenteerima. Nende eripärade hulka kuuluvad erialaterminid, aga ka süntaktilised mustrid, kindlakskujunenud väljendid ja keelelised vahendid teatud pragmaatiliste vajaduste täitmiseks, nagu näiteks 'väite kehtivust hindama', '(pessimistlikke või optimistlikke) prognoose tegema', 'koguseid võrdlema', 'andmeid analüüsima'." (Ulrike Haß)

Seminar on eelkõige suunatud germanistika eriala bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilastele. 

Duisburg-Esseni Ülikool
Suvesemester 2011

Aine nimetus: Praktiline oskusleksikograafia

Õppetöö vorm: peaseminar
Õppejõud: prof. dr. Ulrike Haß 
Toimumine: esmaspäev 14.00 kuni 16.00

Sisu: Teoreetilis-metodoloogiliste lähtekohtade ning kollaboratiivse töövormi rakendamise osas Moodle'i keskkonnas haakub kursus 2010/2011 õ-a talvesemestril läbiviidud kursusega „Sissejuhatus leksikograafiasse". 

Duisburg-Esseni Ülikoolis rakendati KoGloss-meetodit suvesemestril 2011 prof. Ulrike Hassi seminaris „Praktiline oskusleksikograafia". Kursuse põhirõhk oli leksikograafiliste töövõtete praktilisel rakendamisel. Kursuse käigus moodustasid õppijad enda tekstikorpuse, analüüsisid seda ning lõpuks koostasid veebipõhise sõnastiku. 

Vilniuse Ülikool
Kevadsemester 2011 

Aine nimetus: Sissejuhatus korpuslingvistikasse 

Õppetöö vorm: seminar
Õppejõud: Skaistė Volungevičienė 

Sisu: Vilniuse Ülikoolis rakendati KoGloss-meetodit 2011. aasta kevadsemestril  Skaistė Volungevičienė seminaris „Sissejuhatus korpuslingvistikasse". Kursusel osales 17 üliõpilast.

Seminari raames arutati kõigepealt, mis on korpus ja kuidas korpuseid koostatatakse. Seminaris osalejad õppisid seda, milliste tunnuste alusel korpuseid liigitatakse ning seejärel tutvusid korpuste liikidega. Lisaks korpuste automaatanalüüsiks mõeldud vahendite tutvustamisele arutleti ka korpuste töötlemiseks loodud programmide üle, mida saab rakendada keeltest sõltumatult ja tasuta. Viimaks tehti sissejuhatus konkordantsiprogrammi AntConc kasutamisse.

Seminari raskuskese asetati praktilistele ülesannetele isekoostatud leedukeelse minikorpuse põhjal, mis koosnes 15 tekstist teemal 'konjunktuuriülevaade'. Korpuse koostamise käigus esitati tekstivaliku kriteeriumid ning juhiti tähelepanu Saksamaa ja Leedu konjunktuuriaruannete erinevustele.

Enne analüüsimist pidid õppijad analüüsitavad tekstid leheküljenumbritest, joonealustest märkustest, piltidest ja pildiallkirjadest jms „puhastama". Seejärel salvestati „puhastatud" tekstid txt-formaadis, kuna AntConc töötab ainult txt-, HTML- või XML-formaadis failidega.

Seminari materjalid on kättesaadavad järgmisel aadressil: http://web.vu.lt/flf/s.volungeviciene/2-2/tekstynu-lingvistika-vokieciu-filologija/

Aine nimetus: Saksa majanduskeel

Õppetöö vorm: seminar
Õppejõud: dr. Eglė Kontutytė

Dr. Eglė Kontutytė rakendas KoGloss-meetodit oma seminaris „Saksa majanduskeel". Seminari käigus analüüsiti, millised eripärad on konjuktuuriülevaadetel, mis on KoGloss-i korpuse peamiseks teemaks, samuti rakendati tekstide valimise meetodit:

„Seminaris (kestusega 12 tundi) analüüsisid 32 üliõpilast, kelle eriala oli kas saksa filoloogia või leedu keel ja saksa keel võõrkeelena, etteantud analüüsimudeli alusel saksa- ja leedukeelseid konjuktuuriülevaateid. Seminaris osalejad tegid kindlaks autorid, tekstide eesmärgid, teemad, otsisõnad ning väljendid valdkonnast 'konjunktuuri areng' ning esitasid tulemused suuliselt ja kirjalikult. Üliõpilased esitasid uusi termineid konjunktuuri ja konjunktuuri arengu teemal koos nende leedukeelsete vastetega. Lisaks õppisid nad kindlaks määrama tüüpilisi väljendeid konjunktuuri arengut käsitlevates tekstides nii ema- kui võõrkeeles." (Dr. Eglė Kontutytė)